4.9 (340) Үйлчилгээний үнэлгээ
4.8 (5) QR код үнэлгээ
4.8 (46) Хэлтсийн үнэлгээ
НЭВТРЭХ
  2023.06.05 20:32:54
  Б.Ням-Очир

2023 оны 5 дугаар сарын статистик мэдээ / Тэтгэвэр, тэтгэмж олголт/

                                                                                                          НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОСОН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ,
                                                                                                                                ТӨЛБӨРИЙН 2023 ОНЫ 05-Р САРЫН МЭДЭЭ 
     
 2023.06.05  мянган төгрөгөөр
ТӨРӨЛТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ , ТӨЛБӨРИЙН ТӨРӨЛХҮНИЙ ТООЗАРЦУУЛСАН ХӨРӨНГӨ                 /төгрөгөөр/
1ТЭТГЭВЭРӨндөр насны47379        24,601,599.21 
Тахир дутуугийн5788          2,730,302.39 
Тэжээгчээ алдсаны2894          1,390,925.77 
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас222             124,503.18 
Цэргийн тэтгэвэр5024          1,244,249.11 
2ТЭТГЭМЖЖирэмсэн, амаржсаны378             699,131.82 
Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны 276              67,708.39 
Оршуулгын145             290,000.00 
Ажилгүйдлийн664             309,539.60 
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас2                2,619.94 
3ТӨЛБӨР, ЗАРДАЛРашаан сувилал  
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас3                   528.40 
Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтын зардал авсан0                          -   
     
     
                                                                                                                        БУЛГАН АЙМГИЙН  НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

  ХОЛБОО БАРИХ
  Монгол улс, Булган аймаг, Булган сум, Нийгмийн даатгалын хэлтэс
  © Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан
  ГАЗРЫН ЗУРАГ
  ХАНДАЛТУУД
Нийт  7388
Энэ жил  1005
Энэ сар  469
Энэ долоо хоног  136
Өнөөдөр  12