4.9 (340) Үйлчилгээний үнэлгээ
4.8 (5) QR код үнэлгээ
4.8 (46) Хэлтсийн үнэлгээ
НЭВТРЭХ
  2023.06.05 20:28:02
  Б.Ням-Очир

2023 оны 5 дугаар сарын сангийн статистик мэдээ /сангуудын зардлын гүйцэтгэл/

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГУУДЫН ЗАРДЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 
2023 ОНЫ 05-Р САРЫН МЭДЭЭ
2023.06.05    мянган төгрөг
 Мөрхүний тооЗарлагын дүнГүйцэтгэлийн хувь
ТөлөвлөгөөГүйцэтгэл
Тэтгэврйин даатгалын санДүн161085 31,483,023.00         29,967,076.48                     95.18 
ҮүнээсӨН247379 26,122,928.20         24,601,599.21                     94.18 
ТД35788   3,069,260.30           2,730,302.39                     88.96 
ТА42894   1,036,563.10           1,390,925.77                   134.19 
Цэрэг55024   1,254,271.40           1,244,249.11                     99.20 
ҮОМШӨ даатгал-ын санДүн7227      143,266.20             127,651.52                     89.10 
ҮүнээсТД8198      120,742.30             111,268.69                     92.15 
ТА924        13,297.80               13,234.49                     99.52 
тэтгэмж102         7,904.20                 2,619.94                     33.15 
сувилал113         1,321.90                    528.40                     39.97 
Ажилгүйдлын даатгалын санДүн13664      310,400.10             309,539.60                     99.72 
Үүнээстэтгэмж14664      310,400.10             309,539.60                     99.72 
сургалт150                   -                            -                            -   
Тэтгэмжийн даатгалын санДүн17799   1,106,177.90           1,056,840.21                     95.54 
ҮүнээсХЧТА18276      101,242.80               67,708.39                     66.88 
ЖА83378      686,085.50             699,131.82                   101.90 
Оршуулга20145      318,849.60             290,000.00                     90.95 
НИЙТ ДҮН 62775 33,042,867.20         31,461,107.81                     95.21 
        
        
              БУЛГАН АЙМГИЙН  НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

  ХОЛБОО БАРИХ
  Монгол улс, Булган аймаг, Булган сум, Нийгмийн даатгалын хэлтэс
  © Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан
  ГАЗРЫН ЗУРАГ
  ХАНДАЛТУУД
Нийт  7388
Энэ жил  1005
Энэ сар  469
Энэ долоо хоног  136
Өнөөдөр  12