4.9 (334) Үйлчилгээний үнэлгээ
4.8 (5) QR код үнэлгээ
4.8 (45) Хэлтсийн үнэлгээ
НЭВТРЭХ
  2023.06.07 19:56:01
  Б.Ням-Очир

8.4.1 Тухайн жилийн төсөв

2023 оны жилийн төсөв, төсвийн хуваарь

Ангиллын кодТөсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв жилээр Үүсгэсэн огноо
7190180101-1220 /Төсвөөс санхүүжих/8125615002023-01-09
7190180101-2101 /Цалин, хөлс болон нэмэгдэл/6584211002023-01-09
7190180101-2102 /Ажил олгогчоос НДШ/823025002023-01-09
7190180101-2103 /Байр ашиглалттай холбоотой зардал434485002023-01-09
7190180101-2104 /Хангамж, бараа материал/178838002023-01-09
7190180101-2106 /Эд хогшил, урсгал засвар/24054002023-01-09
7190180101-2107 / Томилолт, зочны зардал/37102002023-01-09
7190180101-2108 /Бусдаар гүйцэтгүүлсэн/24900002023-01-09
7190180101-2109 /Бараа үйлчилгээний бусад зардал19000002023-01-09
7190180103-1220 /Гэрээгээр гйүцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний төсвөөс санхүүжих/74250002023-01-09
7190180101-210624054002023-01-09
7190180103-2102  /Гэрээгээр гйүцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний урамшууллын НДШ/8250002023-01-09
7190180101-210824900002023-01-09
7190180101-210919000002023-01-09
7190180103-1220574250002023-01-09
7190180103-210166000002023-01-09
7090180103-21028250002023-01-09
7190180205-112030000002023-01-09
7190180205-210830000002023-01-09
7190180213-12204000002023-01-09
7190180213-21084000002023-01-09
7190180224-1220310791002023-01-09
7190180224-2101224674002023-01-09
7190180224-210228082502023-01-09
7190180224-210858032002023-01-09
7190180213-12204000002023-01-09
7190180213-21084000002023-01-09
7190180224-1220310791002023-01-09
7190180224-210228085002023-01-09
7190180224-210858032002023-01-09
7190180802-1220270691002023-01-09
7190180802-2132270691002023-01-09
7190180813-122023000002023-01-09

  ХОЛБОО БАРИХ
  Монгол улс, Булган аймаг, Булган сум, Нийгмийн даатгалын хэлтэс
  © Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан
  ГАЗРЫН ЗУРАГ
  ХАНДАЛТУУД
Нийт  5258
Энэ жил  3397
Энэ сар  402
Энэ долоо хоног  101
Өнөөдөр  2