4.9 (334) Үйлчилгээний үнэлгээ
4.8 (5) QR код үнэлгээ
4.8 (45) Хэлтсийн үнэлгээ
НЭВТРЭХ
  2023.06.07 20:01:29
  Б.Ням-Очир

8.4.5 Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгаан

Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт 

ДансЭЗА кодЭдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв
 жилээр
Батлагдсан төсөв
 тайлант үе 
/өссөн дүнгээр/
Батлагдсан төсвийн
 гүйцэтгэл /
өссөн дүнгээр/
Батлагдсан төсөв 
тайлант үе 
/цэвэр дүнгээр/
Батлагдсан төсвийн 
гүйцэтгэл 
/цэвэр дүнгээр/
Хэмнэлт, хэтрэлт
  /өссөн дүнгээр/
Хэмнэлт, хэтрэлт
 /цэвэр дүнгээр/
Үүсгэсэн огноо
100040090010122005ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ  46564101.02999997 7728257.589999996-46564101-77282582023-06-05
100040090010122005АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР  -46564101.02999997 -7728257.5899999964656410177282582023-06-05
100040090010122005Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт  -46564101.02999997 -7728257.5899999964656410177282582023-06-05
100040090010122005Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл  46564101.02999997 7728257.589999996-46564101-77282582023-06-05
100040090010122005НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН8891887003731375003731375006958910069589100  2023-06-05
100040090010122005НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН8891887003731375003731375006958910069589100  2023-06-05
100040090010122005Татварын бус орлого8891887003731375003731375006958910069589100  2023-06-05
100040090010122005Тусламжийн орлого8891887003731375003731375006958910069589100  2023-06-05
100040090010122005Төсвөөс санхүүжих8891887003731375003731375006958910069589100  2023-06-05
100040090010140020140020  1.4915713109076023e-10    2023-06-05
100040090010210101НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН889188700373137500326573398.976958910061860842.4100000044656410177282582023-06-05
100040090010210101НИЙТ ЗАРЛАГА889188700373137500326573398.976958910061860842.4100000044656410177282582023-06-05
100040090010210101УРСГАЛ ЗАРДАЛ889188700373137500326573398.976958910061860842.4100000044656410177282582023-06-05
100040090010210101БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ854465600354532400325208121.976958910061860842.4100000042932427877282582023-06-05
100040090010210101Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил687488500276248600260848918.6153322700493641551539968139585452023-06-05
100040090010210101Үндсэн цалин396842700164689500163485764.253293790031785574120373611523262023-06-05
100040090010210102Нэмэгдэл1820146007553600068092332.491510720013444835744366816623652023-06-05
100040090010210103Унаа хоолны хөнгөлөлт321816001335550011035659.732671100224570623198404253942023-06-05
100040090010210104Урамшуулал764496002266760018235162.142606500188804044324387184602023-06-05
100040090010210201Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл859360003453110032635743.2999999976665400630941618953573559842023-06-05
100040090010210201Тэтгэврийн даатгал584364002348140022622512.91453250043790068588871534942023-06-05
100040090010210202Тэтгэмжийн даатгал687490027627002661471.36533300515177101229181232023-06-05
100040090010210203ҮОМШӨ-ний даатгал549990022099002089577.24426600398942120323276582023-06-05
100040090010210204Ажилгүйдлийн даатгал1375100552400466633.621066008611485766204862023-06-05
100040090010210205Эрүүл мэндийн даатгал1374970055247004795548.1710664009301777291521362232023-06-05
100040090010210301Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал434485002234820021167122.4141833003855303.4111810783279972023-06-05
100040090010210301Гэрэл, цахилгаан477810019781001062343.5391800202540.59157571892602023-06-05
100040090010210302Түлш, халаалт344760001861700018404179.234476003234779.22128212128212023-06-05
100040090010210303Цэвэр, бохир ус419440017531001700599.71343900417983.7152500-740842023-06-05
100040090010210401Хангамж, бараа материалын зардал1788380081591006493409.651519500129164016656902278602023-06-05
100040090010210401Бичиг хэрэг25924001083700960200212600891001235001235002023-06-05
100040090010210402Тээвэр, шатахуун906300037881003785880743100740880222022202023-06-05
100040090010210403Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр375840020522001278529.655638003163607736702474402023-06-05
100040090010210405Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал9500047600   47600 2023-06-05
100040090010210406Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс23750001187500468800 145300718700-1453002023-06-05
100040090010210601Эд хогшил, урсгал засварын зардал24054001202600360500182700317900842100-1352002023-06-05
100040090010210601Багаж, техник, хэрэгсэл1405400702600273900182700273900428700-912002023-06-05
100040090010210604Урсгал засвар100000050000086600 44000413400-440002023-06-05
100040090010210702Томилолт, зочны зардал371020029682001856000111310012000011122009931002023-06-05
100040090010210702Дотоод албан томилолт371020029682001856000111310012000011122009931002023-06-05
100040090010210801Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж11693200812460015964282602400602428652817219999722023-06-05
100040090010210801Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж9203200572960013210002602400327000440860022754002023-06-05
100040090010210802Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох12000001200000   1200000 2023-06-05
100040090010210803Даатгалын үйлчилгээ800000800000171195 171195628805-1711952023-06-05
100040090010210804Тээврийн хэрэгслийн татвар20000020000056100 56100143900-561002023-06-05
100040090010210807Газрын төлбөр10000010000020133 2013379867-201332023-06-05
100040090010210808Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж1900009500028000 2800067000-280002023-06-05
100040090010210902Бараа үйлчилгээний бусад зардал1900000950000250000  700000 2023-06-05
100040090010210902Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх1900000950000250000  700000 2023-06-05
100040090010213204УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ34723100186051001365277  17239823 2023-06-05
100040090010213204Бусад урсгал шилжүүлэг34723100186051001365277  17239823 2023-06-05
100040090010213204Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал765400040978001365277  2732523 2023-06-05
100040090010213207Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж2706910014507300   14507300 2023-06-05

  ХОЛБОО БАРИХ
  Монгол улс, Булган аймаг, Булган сум, Нийгмийн даатгалын хэлтэс
  © Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан
  ГАЗРЫН ЗУРАГ
  ХАНДАЛТУУД
Нийт  5258
Энэ жил  3397
Энэ сар  402
Энэ долоо хоног  101
Өнөөдөр  2