4.9 (334) Үйлчилгээний үнэлгээ
4.8 (5) QR код үнэлгээ
4.8 (45) Хэлтсийн үнэлгээ
НЭВТРЭХ
  2023.06.07 18:36:41
  Б.Ням-Очир

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

   Сангийн сайдын 388 дугаар тушаалын
    хавсралт
      
      
Байгууллагын нэр:     
Булган аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс   
      
ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗАРЛАГЫН 2023 ОНЫ 05  ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
      
   Тайлант хугацаа:2023.01.01-2023.05.31
      
     / төгрөгөөр /
МөрНэрТөлөвлөгөөГүйцэтгэлЗөрүүХувь
1Мөнгөн хөрөнгийн 2022 оны 01-р сарын 01 -ны үлдэгдэл                              -                149,671.98          (149,671.98)0.00%
2     Үүнээс банкан дахь харилцах дансны үлдэгдэл                             -               149,671.98          (149,671.98)0.00%
3     Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                             -               225,749.00          (225,749.00)0.00%
4     Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                             -               716,312.07          (716,312.07)0.00%
51. Орлогын дүн           373,137,500.00        373,137,500.00                        -   100.00%
6     Төсвөөс урсгал санхүүжилт           373,137,500.00        373,137,500.00                        -   100.00%
7          Нийгмийн даатгалын сангаас урсгал санхүүжилт          373,137,500.00       373,137,500.00                        -   100.00%
8I.                    НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II+0)           373,137,500.00        326,573,398.97      46,564,101.03 87.52%
9II.                  НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН (III+IV+V)           373,137,500.00        326,573,398.97      46,564,101.03 87.52%
10III.                УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН           354,532,400.00        325,208,121.97      29,324,278.03 91.73%
11Бараа ажил үйлчилгээний зардал           354,532,400.00        325,208,121.97      29,324,278.03 91.73%
12     Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил           276,248,600.00        260,848,918.61      15,399,681.39 94.43%
13          Үндсэн цалин          164,689,500.00       163,485,764.25        1,203,735.75 99.27%
14          Нэмэгдэл цалин            75,536,000.00        68,092,332.49        7,443,667.51 90.15%
15          Унаа болон бусад нөхөн олговор            13,355,500.00        11,035,659.73        2,319,840.27 82.63%
16          Үр дүнгийн урамшуулал            22,667,600.00        18,235,162.14        4,432,437.86 80.45%
17     Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл             34,531,100.00         32,635,743.30        1,895,356.70 94.51%
18          Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл            23,481,400.00        22,622,512.91           858,887.09 96.34%
19          Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл             2,762,700.00          2,661,471.36           101,228.64 96.34%
20          ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл             2,209,900.00          2,089,577.24           120,322.76 94.56%
21          Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл                552,400.00             466,633.62             85,766.38 84.47%
22          Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж             5,524,700.00          4,795,548.17           729,151.83 86.80%
23     Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал             22,348,200.00         21,167,122.41        1,181,077.59 94.72%
24          Гэрэл цахилгаан             1,978,100.00          1,062,343.50           915,756.50 53.71%
25          Түлш, халаалт            18,617,000.00        18,404,179.20           212,820.80 98.86%
26          Цэвэр, бохир ус             1,753,100.00          1,700,599.71             52,500.29 97.01%
27     Хангамж, бараа материалын зардал              8,159,100.00           6,493,409.65        1,665,690.35 79.58%
28          Бичиг хэргийн материал             1,083,700.00             960,200.00           123,500.00 88.60%
29          Тээвэр шатахуун              3,788,100.00           3,785,880.00              2,220.00 99.94%
30               ТШ - Хэлтсийн албан хэрэгцээний                744,800.00                          -             744,800.00 0.00%
31               ТШ - Сумдын байцаагчдад олгох             3,043,300.00          3,785,880.00          (742,580.00)124.40%
32          Шуудан, харилцаа холбоо             2,052,200.00          1,278,529.65           773,670.35 62.30%
33          Хог хаягдал зайлуулах, устгал, ариутгал                  47,600.00                          -               47,600.00 0.00%
34          Бага үнэтэй түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс             1,187,500.00             468,800.00           718,700.00 39.48%
35     Эд хогшил, урсгал засварын зардал              1,202,600.00              360,500.00           842,100.00 29.98%
36          Багаж, хэрэгсэл, сэлбэгийн зардал                702,600.00             273,900.00           428,700.00 38.98%
37          Урсгал засвар                500,000.00               86,600.00           413,400.00 17.32%
38     Томилолт, зочны зардал              2,968,200.00           1,856,000.00        1,112,200.00 62.53%
39          Дотоод албан томилолт             2,968,200.00          1,856,000.00        1,112,200.00 62.53%
40     Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж              8,124,600.00           1,596,428.00        6,528,172.00 19.65%
41          Бусад зардал - Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал             3,000,000.00             994,000.00        2,006,000.00 33.13%
42          ТӨГАҮ - Өмгөөлөл, хуулийн зөвлөх үйлчилгээний зардал                400,000.00               75,000.00           325,000.00 18.75%
43          Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлалын зардал              2,329,600.00              252,000.00        2,077,600.00 10.82%
44               Хангамж, бараа материалын зардал              2,329,600.00              252,000.00        2,077,600.00 10.82%
45                  Бичиг хэрэг             2,329,600.00             252,000.00        2,077,600.00 10.82%
46          Аудит, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс             1,200,000.00                          -          1,200,000.00 0.00%
47          Даатгалын үйлчилгээ                800,000.00             171,195.00           628,805.00 21.40%
48          Тээврийн хэрэгслийн татвар                200,000.00               56,100.00           143,900.00 28.05%
49          Газрын төлбөр                100,000.00               20,133.00             79,867.00 20.13%
50          Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж                  95,000.00               28,000.00             67,000.00 29.47%
51     Бараа үйлчилгээний бусад зардал                 950,000.00              250,000.00           700,000.00 26.32%
52          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх                950,000.00             250,000.00           700,000.00 26.32%
53IV    УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ             18,605,100.00           1,365,277.00      17,239,823.00 7.34%
54   Бусад урсгал шилжүүлэг             18,605,100.00           1,365,277.00      17,239,823.00 7.34%
55     Тэтгэвэрт гарахад нь нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж            14,507,300.00                          -        14,507,300.00 0.00%
56     Бусад ажил олгогчоос олгох тэтгэмж урамшуулал              4,097,800.00           1,365,277.00        2,732,523.00 33.32%
57                Бусад тусламж дэмжлэг             2,947,800.00          1,365,277.00        1,582,523.00 46.32%
58                Хуульд заасан үндэслэлээр албан хаагчид олгох нөхөн олговор             1,150,000.00                          -          1,150,000.00 0.00%
59Мөнгөн хөрөнгийн ….. оны ….-р сарын …. -ны үлдэгдэл                              -           46,713,773.01     (46,713,773.01)0.00%
60     Үүнээс банкан дахь харилцах дансны үлдэгдэл :                             -           46,713,773.01     (46,713,773.01)0.00%
61             Төрийн сангийн харилцах дансны үлдэгдэл                             -           46,713,773.01     (46,713,773.01)0.00%
62                Ахмадын сан харилцах дансны үлдэгдэл                             -               149,671.98          (149,671.98)0.00%
63                Төрийн сан үндсэн дансны үлдэгдэл                             -          46,564,101.03     (46,564,101.03)0.00%
64     Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл                             -            4,726,076.42       (4,726,076.42)0.00%
65     Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл                             -               225,749.00          (225,749.00)0.00%
663. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                          1.00                       1.00                        -   100.00%
67     Ажиллагсад бүгд                        39.00                     36.00                     3.00 92.31%
68          Удирдах ажилтан                          1.00                       1.00                        -   100.00%
69          Гүйцэтгэх ажилтан                        32.00                     30.00                     2.00 93.75%
70          Үйлчлэх ажилтан                          6.00                       5.00                     1.00 83.33%
71               Үйлчлэх ажилтан                          6.00                       5.00                     1.00 83.33%
      
      
      
  Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга  Ц.Энх-Амгалан   
      
  Ахлах нягтлан бодогч   З.Ганцэцэг   
      
  Үйл ажиллагааны нягтлан бодогч  Б.Манлай   

  ХОЛБОО БАРИХ
  Монгол улс, Булган аймаг, Булган сум, Нийгмийн даатгалын хэлтэс
  © Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан
  ГАЗРЫН ЗУРАГ
  ХАНДАЛТУУД
Нийт  5258
Энэ жил  3397
Энэ сар  402
Энэ долоо хоног  101
Өнөөдөр  2