4.9 (334) Үйлчилгээний үнэлгээ
4.8 (5) QR код үнэлгээ
4.8 (45) Хэлтсийн үнэлгээ
НЭВТРЭХ
  2023.06.07 18:47:12
  Б.Ням-Очир

8.4.1 Өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл

2022 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

Байгууллагын нэр: Бу. Нийгмийн даатгалын хэлтэс_ҮА  
      
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан    
     / төгрөгөөр /
КодҮзүүлэлтТөлөвлөгөөТөсвийн гүйцэтгэлийн тайланЗГСУМС гүйцэтгэлГүйцэтгэл зөрүү
IIНИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН660,920,500.00630,474,927.34630,474,927.340.00
21УРСГАЛ ЗАРДАЛ660,920,500.00630,474,927.34630,474,927.340.00
210БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ629,040,000.00598,948,939.34598,948,939.340.00
2101Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил489,573,900.00466,516,672.50466,516,672.500.00
210101Үндсэн цалин355,366,500.00355,981,301.95355,981,301.950.00
210102Нэмэгдэл76,000,000.0068,232,789.5268,232,789.520.00
210103Унаа хоолны хөнгөлөлт32,181,600.0021,824,677.0021,824,677.000.00
210104Урамшуулал26,025,800.0020,477,904.0320,477,904.030.00
210105Гэрээт ажлын хөлс0.000.000.000.00
2102Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл61,139,000.0058,553,903.5558,553,903.550.00
210201Тэтгэврийн даатгал41,574,500.0040,031,981.8840,031,981.880.00
210202Тэтгэмжийн даатгал4,891,100.004,833,523.894,833,523.890.00
210203ҮОМШӨ-ний даатгал3,912,900.003,715,450.213,715,450.210.00
210204Ажилгүйдлийн даатгал978,300.00899,089.53899,089.530.00
210205Эрүүл мэндийн даатгал9,782,200.009,073,858.049,073,858.040.00
2103Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал43,001,000.0042,734,516.6542,734,516.650.00
210301Гэрэл, цахилгаан2,042,900.001,988,512.651,988,512.650.00
210302Түлш, халаалт36,793,000.0036,793,000.0036,793,000.000.00
210303Цэвэр, бохир ус4,165,100.003,953,004.003,953,004.000.00
210304Байрны түрээс0.000.000.000.00
2104Хангамж, бараа материалын зардал19,071,100.0018,648,623.6418,648,623.640.00
210401Бичиг хэрэг3,779,700.003,779,700.003,779,700.000.00
210402Тээвэр, шатахуун9,063,000.009,058,700.009,058,700.000.00
210403Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр3,758,400.003,435,253.643,435,253.640.00
210404Ном, хэвлэл0.000.000.000.00
210405Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал95,000.000.000.000.00
210406Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс2,375,000.002,374,970.002,374,970.000.00
2105Нормативт зардал0.000.000.000.00
210501Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл0.000.000.000.00
210502Хоол, хүнс0.000.000.000.00
210503Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл0.000.000.000.00
2106Эд хогшил, урсгал засварын зардал2,355,400.002,314,050.002,314,050.000.00
210601Багаж, техник, хэрэгсэл1,405,400.001,401,200.001,401,200.000.00
210602Тавилга0.000.000.000.00
210603Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл0.000.000.000.00
210604Урсгал засвар950,000.00912,850.00912,850.000.00
2107Томилолт, зочны зардал4,060,200.004,058,100.004,058,100.000.00
210701Гадаад албан томилолт0.000.000.000.00
210702Дотоод албан томилолт4,060,200.004,058,100.004,058,100.000.00
210703Зочин төлөөлөгч хүлээн авах0.000.000.000.00
2108Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж7,856,100.004,240,073.004,240,073.000.00
210801Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж6,138,100.002,756,900.002,756,900.000.00
210802Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 1,168,000.001,168,000.001,168,000.000.00
210803Даатгалын үйлчилгээ60,000.0054,450.0054,450.000.00
210804Тээврийн хэрэгслийн татвар200,000.0068,200.0068,200.000.00
210805Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо0.000.000.000.00
210806Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ0.000.000.000.00
210807Газрын төлбөр100,000.0021,705.0021,705.000.00
210808Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж190,000.00170,818.00170,818.000.00
210809Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх0.000.000.000.00
2109Бараа үйлчилгээний бусад зардал1,983,300.001,883,000.001,883,000.000.00
210901Бараа үйлчилгээний бусад зардал0.000.000.000.00
210902Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх1,983,300.001,883,000.001,883,000.000.00
213УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ31,880,500.0031,525,988.0031,525,988.000.00
2132Бусад урсгал шилжүүлэг31,880,500.0031,525,988.0031,525,988.000.00
213204Ажил олгогчоос олгох  бусад тэтгэмж, урамшуулал10,214,100.009,859,588.009,859,588.000.00
213207Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж21,666,400.0021,666,400.0021,666,400.000.00
22ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ0.000.000.000.00
23ЭPГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ0.000.000.000.00
IIIЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР660,920,500.00630,515,927.34660,920,500.00-30,404,572.66
31УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ0.000.00654,008,200.00-654,008,200.00
310001Улсын төсвөөс санхүүжих0.000.00654,008,200.00-654,008,200.00
32ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ0.000.000.000.00
33НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ660,920,500.00630,474,927.346,912,300.00623,562,627.34
330001Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих654,008,200.00623,562,627.340.00623,562,627.34
330002Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих6,912,300.006,912,300.006,912,300.000.00
34ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ САНГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ0.000.000.000.00
340001Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих0.000.000.000.00
35ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС0.0041,000.000.0041,000.00
350001Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих0.000.000.000.00
350002Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих0.0041,000.000.0041,000.00
37БУСАД ЭХ ҮҮСВЭР0.000.000.000.00
370001Төсөв болон дамжуулан зээлдүүлсэн зээлээс эргэж төлөгдөх0.000.000.000.00
4Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл0.00149,769.430.00149,769.43
5Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл0.00149,671.980.00149,671.98
6ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ79.0077.000.0077.00
61БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО1.001.000.001.00
610001Төсвийн байгууллага1.001.000.001.00
610002Төсвөөс гадуур байгууллага0.000.000.000.00
62АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО39.0038.000.0038.00
620001Удирдах ажилтан1.001.000.001.00
620002Гүйцэтгэх ажилтан32.0031.000.0031.00
620003Үйлчлэх ажилтан6.006.000.006.00
620004Гэрээт ажилтан0.000.000.000.00
65ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ39.0038.000.0038.00
650001Тєрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)34.0031.000.0031.00
650002Тєрийн тусгай албан хаагч (ТТ)0.000.000.000.00
650003Ажлын албаны албан хаагч (АА)0.000.000.000.00
650009Тєрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ)5.007.000.007.00

  ХОЛБОО БАРИХ
  Монгол улс, Булган аймаг, Булган сум, Нийгмийн даатгалын хэлтэс
  © Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан
  ГАЗРЫН ЗУРАГ
  ХАНДАЛТУУД
Нийт  5258
Энэ жил  3397
Энэ сар  402
Энэ долоо хоног  101
Өнөөдөр  2